Ga jij vandaag nog stemmen?, ik heb het Gisteren al gedaan !

Ga jij vandaag evt.stemmen ?

slavernij

Ik heb gisteren al gestemd !

Op me zelf !!!!

Stem je op iets, of iemand anders ???

Wees gewaarschuwd !

heerser

http://abvanegdom.123website.nl/442081223

En uhhhhhh bedankt hoor  !

Kllootzak

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Betaal NIET alle facturen, boete,s, belazeringsaanslagen, heffingen etc., maar controleer eerst alles zelf goed !

Alleen een rechtsgeldige vordering geeft namelijk, de verplichting tot betaling.

99,9 % van ALLE ROVERHEIDS papiertjes op je deurmat, zijn niet-rechtsgeldige vorderingen !!!

Stel eerst u zelf de vraag, bent u ooit “vrijwillig” ( zonder dwang, of op straffe van ) enige overeenkomst aangegaan, met de staat, of 1 diens dochter ondernemingen ?

Heeft u zelf ooit “vrijwillig” ( zonder dwang, of op straffe van ) enige dienstbaarheid, gevraagd aan de staat, of 1 diens dochter ondernemingen ?

Ik ben er van overtuigd dat 99.9 % van de lezers hier op NEE antwoord !

Burgerwetboek 1 Artikel 1, vertelt u; dat  u vrij bent om een dienstbaarheid ( zoals zorgverzekering, belastingbetaling, een boete, etc. etc. ) te dulden of niet te dulden.

Ook is de wilsverklaring, Burgerwetboek 3 Artikel 33, waaruit moet blijken dat u
een contract bent aangegaan op vrijwillige basis !

Burgerwetboek 3 Artikel 44 vertelt ; een onrechtmatig contract
onder dwang is vernietigbaar.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken, heeft na 13 jaar strijden, het al eindelijk bereikt dat de “verplichte ziektekostenverzekering onwettig” is verklaard !

Een verplichte zorgverzekering, belasting, een heffing, etc. etc., is dwang ( Art. 284 Strafrecht )

En door het plegen van dwang worden burgers tot slavernij, Art. 273f SR, Art.4 EVRM, Art.4 URVM,  gedwongen Art. 365 SR om hun inkomsten af te staan in samenspanning (Art. 51 & 80 SR) van ambtenaren, bestuursrechters, gerechtsdeurwaarders en zorgverzekeraars etc. ( Art. 285 & 285b SR ).

Ook Art. 1 GW (gelijkheidsbeginsel), Art. 10 GW (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), Art. 11 GW (onaantastbaarheid van het menselijk lichaam) en Art. 22 GW stellen, dat de Overheid de volksgezondheid, de mensen etc. met respect dient te bevorderen en geen enkel recht heeft om zijn burgers te bestraffen met dwang, boetes
& schulden.

Maar er is nog meer redenen om al uw facturen etc. goed te controleren

Als de vordering niet rechtsgeldig is, dwz niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er geen betalingsverplichting.

Sterker nog, als ik een niet-rechtsgeldige vordering (wat eigenlijk geen vordering is) betaal, dan doe ik in feite een schenking.

Deze schenking kan ik niet terug vorderen, en ik kan er ook geen rechten aan ontlenen.

Een rechtsgeldige vordering is in feite een waardedocument.

Ze wordt over het algemeen vereffend met valuta, of verrekend met andere vorderingen.

Als u een rechtsgeldige vordering ontvangt, waarvan u meent dat deze onterecht is, dan dient u ALTIJD bezwaar aan te tekenen tegen deze vordering.

Anders blijft de verplichting op u liggen.

Dit kan zelfs zover leiden dat het tot een rechtszaak komt.

Daarom dient een factuur, of vordering te worden voorzien van de naam en handtekening van mens, of natuurlijk persoon indien het onder titel van een bedrijf is.

Als het onder titel is, dient deze persoon, ook nog door het bedrijf geautoriseerd te zijn, om dergelijke documenten te ondertekenen (bevoegdheid).

Het is de men, of natuurlijk persoon die waarde aan het document geeft.

Een machine kan geen waarde produceren.

Iemand dient zich ook verantwoordelijk te stellen, voor de vordering, zodat er verhaal gehaald kan worden in het geval van een onenigheid.

Een machine heeft geen verantwoordelijkheid.

Je zou dus kunnen stellen dat een rechtsgeldige vordering aan de volgende minimale eisen dient te voldoen:

  • Uniek factuurnummer
  • Factuurdatum
  • Betalingstermijn
  • Factuurbedrag met omschrijving
  • betalingswijze
  • Naam van de geautoriseerde persoon
  • Natte-inkt-handtekening van de geautoriseerde persoon

Natuurlijk worden er vandaag de dag door de voortschrijdende automatisering, vele facturen uitgesteld, die niet zijn voorzien van een handtekening.

Die zijn juridisch gezien dus niet rechtsgeldig.

Omdat we het contract over algemeen vrijwillig zijn aangegaan, en de wederdienst kennen die is geleverd, betalen we deze niet-dwingende vorderingen vrijwillig.

Bij een betalingsachterstand kan men zich hier echter wel op beroepen.

Banken stellen niet graag rechtsgeldige nota’s uit, omdat een nota tevens een contract is, en een verplichting inhoudt.

En ze willen blijkbaar helemaal geen verplichtingen naar hun ‘klanten’ hebben.

Hetzelfde zien we bij de belastingdienst.

Ze stellen aanslagen uit, die niet zijn voorzien van een naam, en handtekening van de verantwoordelijke, geautoriseerde persoon.

Ze schrijven ‘DE ONTVANGER’ of ‘de inspecteur’.

Dit is geen natuurlijk persoon,  ‘DE ONTVANGER’ of ‘de inspecteur’, zijn slechts beroepen, of ambten, en een echte natte inkt handtekening ontbreekt.

Eigenlijk hoef ik hier dus niet op te reageren, omdat het bericht geen rechtskracht bevat.

Hierop volgen dan nog een aantal berichten, van de belastingdienst, die mij vorderen het openstaande bedrag te voldoen, met de nodige dreigementen, die echter op een niet-rechtsgeldige vordering terugverwijzen.

Als ik zou voldoen aan het verzoek tot betaling, dan betreft het hier een vrijwillige bijdrage, waaraan ik geen rechten kan ontlenen.

Negeer ik de brieven van de belastingdienst, dan draagt deze de ‘vordering’ uiteindelijk over aan de belastingdeurwaarder.

Het ligt binnen zijn taak om de vordering op rechtsgeldigheid te controleren, en bij juistheid te betekenen (exploot).

Hij is dus diegene die een niet-rechtsgeldige vordering rechtsgeldig maakt door middel van zijn handtekening.

Het deert hem blijkbaar niet dat hij hierbij fraude pleegt.

Het is mij op dit moment nog onduidelijk onder welke vlag de belasting(deurwaarder) opereert.

De definitie van deurwaarder is postbode en hij heeft over het algemeen noch een eed afgelegd, noch is hem op wettelijke basis enige autoriteit verleend.

We hebben onze belastingdeurwaarder om opheldering gevraagd, maar tot op heden heeft hij niet willen antwoorden.

Het is echter mogelijk dat hij via een omweg (stiekem) als gerechtsdeurwaarder optreedt, omdat het aan een gerechtsdeurwaarder is, om een exploot te ondertekenen.

Als dat zo is, dan is hij gehouden te handelen conform de Gerechtsdeurwaarderswet.

En dat onderwerpt hem aan bepaalde verplichtingen.

Deze rechtsgeldige vordering geldt natuurlijk ook voor het CJIB, de gemeentelijke sancties (parkeerboetes) ed.

Commentaar en aanvullingen op dit bericht richten aan info@vrije-mens.org

Posted in Uncategorized

Jozef Mengele, en al zijn gelegde agenda 21 eieren, de witte jassen MAFFIA, de psychiatrie

Jozef Mengele, en al zijn gelegde voor agenda 21 eieren, de witte jassen MAFFIA, de psychiatrie !!!!

Leugens , list en bedrog , t.b.v. de ILLUMINATI, en Big Pharma !

Money, macht, en ????

 

Posted in Uncategorized

Iedereen die de ILLUMINATI NIET aanstaat, is wel een Psychiatrie patient !

Iedereen die ze NIET aanstaat, is wel een Psychiatrie patient !
 
Psychiatrie een staats industrie van de dood !
 
Psychiatrie is een onderdeel van AGENDA 21
 
Psychiatrie ?
 
Je word er vergiftigd met z.g. medicijnen, willoos en hersendood gemaakt !
 
Er word op je ge expirimenteerd door lieden die zelf GEESTES .ziek, en narcistisch zijn !
 
Er word dan zelfs op je geoefend door de staats lakeien die de elite MOETEN verdedigen !
 
Dans je niet naar de pijpen van BIG BROTHER / de ILLUMINATI dan verdwijn je er al snel in.
 
Vermits de staats lakeien je niet liever stiekum vermoorden !
 
Psychiatrie patienten zijn ook big bisness voor de witte boorden MAFFIA, en de BIG PHARMA MAFFIA !!!
 
Zie de film, en huiver wat deze witte boorden maffia al heeft aangericht in het verleden !
 
Delen, delen, delen s.v.p.!
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Toen al hadden de ILLUMINATI “HUN” eigen kringen, en regels, en discrimineerden !

#Tyler #TimePhoneHack #timephoned #Governmentalprivileges #DeclarationOathofoffice #deviantcityarchives #noconsent #start #NaturalLaw #now

Bron ; Mónica Del Valle Santín

Aangevuld met commentaar, van de redactie !

Geboorteakte versus Poorterakte [Poorter eed].
Behoort u tot de bevoorrechte ‘ingeboren poorters’ of tot de klasse gewone inwoners?

@Red Of vrij vertaald, behoort u tot de bevoorrechte ‘ingeboren ELITE VRIJMETSELAARS” ?

edelen

Of tot de slaven, het voetvolk ? @Red

Bedelaar

Altijd maar weer die verdomde verkregen voorrechten [privileges], op grond van afgelegde eedaflegging, en inschrijving in afwijkende Stadsarchieven .

@ Red. Mwww , doet me ook heel erg denken dat je totaal geen enkele rechten meer hebt, als een gemeente je uitschrijft uit “HUN” GBA register, met de vermelding vertrokken naar “onbekende bestemming” !

Je door omstandigheden,  ongewenst “dak, en thuisloos” word dus !  @ Red

 

Handleiding Poorters 1531-1652
Poorters in Amsterdam.
Al in de dertiende eeuw werd er in Amsterdam onderscheid gemaakt, tussen inwoners en poorters.

Als iemand officieel poorter was, had hij of zij, méér rechten, en privileges dan bewoners die geen poorter waren; het hield niet in dat je als niet-poorter illegaal in de stad verbleef.

Voordelen die aan het poorterschap verbonden waren:
– in aanmerking komen voor een bestuurlijke functie
– eigen handel opzetten (tot 1668 was hiervoor het poorterschap benodigd) en/of lid worden van een gilde
– wezen van poorters hadden toegang tot het Burgerweeshuis, in aanzienlijk betere leefomstandigheden dan de overige weeshuizen
– vrijstelling voor tolbetalingen, binnen Holland en enkele gebieden daarbuiten (vanaf het tol privilege uit 1275)

Er waren drie manieren om het poorterschap van Amsterdam te verkrijgen:
1. bij de geboorte: ‘Ingeboren poorter’kinderen van poorters (alleen via de mannelijke lijn)
2. via een huwelijk met een poorter: ‘Behuwd poorter’
mannen van buiten de stad die met een geboren poorter,
dochter van een poorter, of weduwe van een poorter trouwden
3. via betaling, als men van buiten de stad kwam of ingezetene
was: ‘Bekochte poorters’ (niet hetzelfde als ingezetenen)
gekocht poorterschap, meestal in verband met werk/beoogd
lidmaatschap van een gilde.

Een heel enkele keer werd het poorterschap geschonken, en was men voortaan ereburger van Amsterdam.

Joodse poorters moesten altijd betalen, al waren zij kinderen van poorters.

Rond het midden van de zeventiende eeuw bedroegen de kosten van het poorterschap vijftig gulden, een enorm bedrag.

Aangezien vele ongelukkigen dat niet op konden brengen, werd in 1668 toegestaan dat iemand ook zonder poorter te zijn een ambacht kon uitoefenen.

Nadat de eed aan de stad was afgelegd, en 28 stuivers waren betaald, werd een ingezetencedel (klein poortercedel) afgegeven, en was men ingezetene.

Nieuwe poorters;
Amsterdammers die poorter wilden worden dienden zich te vervoegen op het stadhuis, en de eed (of een belofte) af te leggen. Hierin belooft men plechtig een trouw en goed poorter van Amsterdam te zullen zijn.

In 1668 luidde de poortereed:
Dat sweert ghy, dat ghy een goet ende getrouw Poorter deser Stede, den Burgermeesteren ende Regeerders in der tijt onderdanigh wesen sult, in Waken, Bijten, en andere Beschermenissen ende lasten deser Stede u goetwilligh hebben sult;

dese goede Stede voor ‘t quaet, dat ghy sult vernemen, waerschouwen, en tot alle welvaert, met raedt ende daet, naer allen uwen vermogen, vorderen

ende helpen sult; Ende voorts alles sult doen ende laten, dat een goet Poorter schuldigh is te doen ende laten.

Soo waerlick moet u Godt almachtigh helpen.

Als bewijs kreeg de kersverse poorter een kwitantie mee, het zogenoemde poorterbriefje, poorterakte of poortercedul.

poorters

Hiervan zijn diverse exemplaren bewaard gebleven bij het Stadsarchief Amsterdam, onder meer in familiearchieven en in de collectie Personalia.

@ Red Thans krijg je als bewijs, een bewijs van inschrijving, welkomstbriefje met ingescande handtekening, van de BOERGAMEISTER van een z.g gemeente ! @ Red

Inschrijving Amersfoort bewerkt

https://archief.amsterdam/…/poort…/handleiding/index.nl.html.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slavernij, en moderne slavernij

Dit wilde ik jullie niet onthouden, hoe mooi, en hoe goed uitgelegd !

https://pieterstuurman.blogspot.com/2018/12/hoe-werkt-ons-moderne-slavernijsysteem.html?fbclid=IwAR1nIjyDbXLkjZLH_dWMRJGS5-DNC8yvmdNI7FDSjkNWdkFcRmOJUxOhJsk

Posted in Uncategorized

Ga ALLEMAAL juist NIET meer ( IN ) stemmen !

Stem dit, stem dat, doe een protest stem zus.
Stemmen, stemmen,stemmen iets anders hoor je verdorie niet !
Schei nou alsjeblieft eens allemaal uit, met oproepen tot stemmen .
Blinde EZELS !!!!
wachten op het eerste schaap
Beter is allemaal een kennisgeving sturen aan je boergemeister, en de kiesraad dat je als mens weigert om in je NATUURLIJK PERSOON te treden,
En dat je je EIGEN volksvertegenwoordiger bent , en blijft !
En dus ook NIET LANGER mee doet aan hun gore valse leugenachtige rot spelletjes !
En hen VERBIED om uit jouw naam nog misdaden tegen mens , dier, en natuurte plegen !
Het is je MENSEN RECHT, ontneem jezelf geen mensenrechten door je laten te verleiden , zo,n smerig stemkot in te gaan,en je te identificeren, met je plastic kaartje
En je te verlagen tot de NATUURLIJK PERSOON , wat zij zo graag willen.
Hoe dan ook als je zo,n smerig hellekot ( stemburo) in gaat, jezelf identificeert met dat plastic kaartje,vervolgen ook maar op wat dan ook stemt, stem je in met het gore spel der ILLUMINATI .
Voor hen die het NIET snappen, hier een korte uitleg wie je echt bent, en wie de ILLUMINATI knechten ( staat der VER NEDERlanden, en haar POLIZIEKERS ) graag willen dat jij denkt dat jij bent !
Laat je “vertegenwoordigers” voor een periode van 4 jaar jou, en je medemens, slaven,knechten , en afpersen .
Je maakt je daarmee schuldig aan vele misdaden tegen de mensheid, en samenwerking met een criminele organisatie
!
Poliziek is een toneelspel van de ILLUMINATI
En echt ALLE POLIZIEKERS, van A tot Z zijn vet betaalde criminelen, en poppenkast spelers !!!!!!!!
Zijn de mensen nu echt paarden, met oogkleppen op ?
placeholder-menhoofdstel-oogkleppen
Al minstens 2 maal gaf deze mens zijn kennisgeving, dat hij NIET meer mee wenst te doen met hun valse pokke shit .
Alsjeblieft volg zijn voorbeeld mensen !
owww ik word dat domme gelul, en oproepen tot PROTEST IN STEMMEN wel zowwwwww ontzettend zat he !
Posted in Uncategorized | Leave a comment