Voor een belangrijke stap 20 a 25 mede WOB ers gezocht !

 

Eindelijk lijkt er ( terecht ) een einde te komen aan de “VERPLICHTE ziektekostenverzekering !  ( lees even het documenten onder de  link )

De zaak VGZ tegen J.Zwarts de uitspraak_ 18 April 2018

Waarmee FIRMA “De staat der Nederlanden”, en de PRIVATE verzekeraars, de burgers naar EIGEN willekeur konden KNECHTEN, en AFPERSEN !

Juich nog even NIET al te snel, want “zorgverzekeraar VGZ” kan natuurlijk altijd nog in hoger beroep gaan !

Voorlopig is het zo ;

Rechtszaak Zorgverzekeraar gewonnen!

Het gaat beginnen, einde ‘verplichte’ illegale Zorgverzekering! 

Beste Nederlanders, Grote doorbraak in de ‘verplichte’ illegale zorgverzekering, die een schending zijn in uw burgerrechten!

Na 13 jaar strijden is het J. Zwarts (Voorzitter/oprichter) gelukt om eindelijk vanuit Civiel (burger)recht de onrechtmatige vorderingen die Bestuursrechtelijk verplicht worden gesteld nietig te verklaren.

Vastgesteld is in het burgerrecht dat de verplichte zorgverzekering vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, u vrij bent om een dienstbaarheid (zoals zorgverzekering) te dulden of niet te dulden.

Ook is de wilsverklaring (Burgerwetboek 3 Artikel 33) door de uitspraak bevestigd, waaruit moet blijken dat u een contract bent aangegaan op vrijwillige basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44 (onrechtmatig contract onder dwang is vernietigbaar).

CONCLUSIE: CAK (voormalig Zorginstituut Nederland), UWV, Banken, Gemeentelijke instanties en incassobureaus zijn in samenspanning onrechtmatig vorderingen en strafbare feiten aan het plegen door voor eigen Rechtertje te spelen waarin het Burgerrecht wordt geschonden, wat nu is vastgesteld door de Civiele rechter!

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal nu de gerechtelijke uitspraak inzetten voor strafrechtelijke vervolging tegen de bovengenoemde partijen.

Beste Nederlanders, De verplichte zorgverzekering is een grootschalige illegale zwendel, waarbij de mensen- /burgerrechten worden geschonden met strafbare feiten.

Er bestaat namelijk geen enkele wet waarin de Nederlandse Staat de bevoegdheid heeft om zijn eigen burgers in dwang/slavernij te plaatsen door hen een dwangcontract op te leggen met een commerciële private onderneming zoals de zorgverzekeraars, die vervolgens de dividenden (ons geld) uitkeren aan rijke aandeelhouders.

De ingevoerde zorgverzekeringswet uit 2005 is onrechtmatig, gezien er sprake is van een rechtstreekse onaanvaardbare doorkruising van Rechten en misbruik, en van bevoegdheid!

Uitleg:

Mag de Overheid de burger dan ook dwang, boetes en schulden opleggen, door bijvoorbeeld een verplichte wet in te voeren voor dagelijkse boodschappen bij een “speciaal aangewezen supermarkt” of verplichte wet voor mobiel-/tv- of internetabonnementen?

Het antwoord is NEEN, de zorgverzekeraars zijn commerciële private ondernemingen en geen Overheidsinstituten.

Het is dus bij de wet verboden om verplichte Bestuursrechtelijke (=Overheid) premies op te leggen op vrije burgers, die het recht hebben om zelf te bepalen met welke private bedrijven zij wel of geen zaken willen doen.

Zelfs de staat is in principe gewoon een ONDERNEMING, of zelfs nog iets heel anders  !!!!!

Hier over verder op meer !

Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN” is net als bedrijven als Phillips, Talpa, Heineken, etc. geregistreerd bij het UCC in Amerika, welke een soort wereld kamer van koophandel is, en wel onder registratie no ; 0001008288.

Link naar de site van UCC, met de registratie van de staat der Nederlanden !

Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN”, is tevens als bedrijf bekend bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004, Met Mark Rutte, als DIRECTEUR !!!

Link naar dun en bradstreet document

Wat stelt de wet?

Burgerwetboek 1 art. 1 stelt, dat een burger namelijk vrij en bevoegd is om een dienstbaarheid wel of niet te willen dulden.

Een verplichte zorgverzekering is dwang (Art. 284 Strafrecht)

En door het plegen van dwang worden burgers tot slavernij (Art. 273f SR) gedwongen (Art. 365 SR) om hun inkomsten af te staan, in samenspanning (Art. 51 & 80 SR) van ambtenaren, bestuursrechters, gerechtsdeurwaarders en zorgverzekeraars (Art. 285 & 285b SR).

Ook Art. 1 GW (gelijkheidsbeginsel), Art. 10 GW (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), Art. 11 GW (onaantastbaarheid van het menselijk lichaam)

En Art. 22 GW stellen, dat de Overheid de volksgezondheid met respect dient te bevorderen, en geen enkel recht heeft om zijn burgers te bestraffen met dwang, boetes & schulden.

Waar betalen wij dan belastingen voor, wanneer de Nederlandse Staat zijn eigen wetten weigert na te leven? 

De Internationale Rechten v/d Mens stelt zelfs, dat een mens altijd recht heeft op medische zorg !

Link naar meer over de IVBPR

De Nederlandse staat discrimineert grootschalig zijn eigen burgers, door alleen de mensenrechten van migranten/vluchtelingen te erkennen d.m.v. het recht op gratis medische zorg !

Door het plegen van onrechtmatige beslagleggingen door CAK (Zorg Instituut Nederland) en uitkeringsinstanties, zonder gerechtelijke uitspraak, spelen deze partijen voor eigen rechter, hetgeen tevens bij de wet verboden is.

Alleen een onafhankelijke civiele rechter kan bepalen of de openstaande geëiste schuld op een burger gerechtvaardigd is voor een beslaglegging!

Zonder gerechtelijke uitspraak plegen CAK en de uitkeringsinstanties knevelarij (Art. 366 SR), door het uitvoeren van een onrechtmatige vordering op een uitkering zonder gerechtelijke uitspraak!

Ook werden er in het verleden, door het CBR, in samenwerking met het CJIB, “TIJDELIJK” RIJBEWIJZEN voor STRAF ongeldig verklaard!

Wat je rijbevoegdheid vermogen nou weer uit te staan heeft, met het NIET betalen, van een zorgpremie, of boete is me  echt een raadsel !

TIP !

Werkgevers mogen wettelijk niet meewerken aan beslagleggingen van de verplichte zorgverzekering op hun werknemers, zonder gerechtelijke vonnis van de openstaande schuld.

De verplichte zorgverzekering is namelijk een bestuursrechtelijke (overheids)wet en een werkgever en werknemer vallen onder het civiel (burger) recht.

Zonder een gerechtelijk vonnis is de werkgever namelijk verplicht het salaris aan de werknemer uit te betalen!

Werkgevers en ook banken maken zich onder dwang schuldig aan het strafbare feit Verduistering (Art. 321 & 322 SR) en mogen zonder gerechtelijke vonnis geen enkele medewerking verlenen !

Bovenstaande kan voor de slimmerik onder ons ook verdere voordeeltjes opleveren, maar kan ook een enorme chaos inz. de ziektekosten verzekering  creeren !

Voor vele vele dingen geld namelijk het zelfde,  in deze middels Art.1.1 GW 

Want vraag je zelf eens af, met wat ben je “VRIJWILLIG” middels een “NATTE INKT” handtekening, een overeenkomst aangegaan ?

Een paar voorbeeldjes.

GEEN boete,s meer voor onverzekerde motorvoertuigen, want je bent nu nog  VERPLICHT, je bij private verzekeraars voor / met je motorvoertuig te verzekeren !

Dan komt er wel mooi een einde aan het MISBRUIK wat de “STAAT DER ( VER) NEEJJ derlanden maakt inz. VERPLICHTE schorsingen van motorvoertuigen.

Ik zelf had ooit door ziekte een keer vergeten, een schorsing van een sloop spartamet te verlengen, en kreeg voor de sloper die amper 25 euro nog waard was, onverbiddelijk een boete  aan de broek, van meer dan 300 Euro !

CJIB privaat bedrijf, vraag ze maar eens naar het K.V.K uitreksel ? uhhhh NEE toch ?

Gemeente inz. WOB aan slagen, afvalstoffen heffingen, etc. ? uhhhh NEE toch ?

Even terug naar de zorgverzekering, vroeger was alles middels het ziekenfonds betaalbaar etc.

We hadden GEEN TUG call centers, zakkenvullende directies, raden van bestuur , aandeelhouders, reclame meuk etc. nodig, wat WIJ allemaal middels premies MOETEN betalen !!!!!

DE verzekeraars hebben enorme financieele buffers, van MILJARDEN euro,s over onze ruggen !

link naar artikel buffers zorgverzekeraars

Gaan we goed, en betaalbaar terug naar het ziekenfonds PRIMA !!!

Maar geloof dat maar niet, gezien de vermeende “REGEERDERS” / “ZICHZELF LEGALISERENDE STAATS ZAKKENVULLERS”er graag voor zichzelf , en dievenmaatjes , om verder de zakken, over ONS SLAVEN hun ruggen, te kunnen vullen, en HUN macht te vergroten, er een zooitje van willen, en zullen maken 

Wat dan ??

Wellicht allemaal op naar de ( nog ) betaalbare verzekeringsinstelling in Belgie ?

Ziektekosten verzekering Belgie

Wellicht allemaal op naar de ( nog ) betaalbare DUITSE KRANKENKASSE ?

Als alles normaal zou zijn zou dit ook kunnen , gezien ALLE bedrijven binnen de EU overal in de EU hun diensten mogen aanbieden.

Echter zijn er verschillende uitzonderingen gemaakt door de “ZICHZELF LEGALISERENDE STAATS ZAKKENVULLERS” waardoor dit tot nog toe niet kan , en mag !

Mogelijk zijn de “ZICHZELF LEGALISERENDE STAATS ZAKKENVULLERS” ILLEGAAL !

Want lees dit maar eens door ;

Regering is illegaal

Op 10 Mei 1940 viel Nazi Duitsland, Nederland militair aan.
Opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Henri Winkelman tekende te Rijsoord, op 15 Mei 1940, voor de capitulatie van “het koningkrijk de Nederlanden”.
Nog voor de officieele capitulatie van “het koningkrijk de Nederlanden”, vluchtë” Wilhelmina, en het overgrote deel van de toenmalige Nederlandse regering, op 13 Mei 1940 naar Engeland.
Dat de vlucht van Wilhelmina lang van tevoren was voorbereid, bleek uit de verslagen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, deel 2c, verhoren, te Den Haag 1949.
Wilhelmina, en de toenmalige Nederlandse regering, overtraden dus “BEWUST”, ondanks dat zij er nadrukkelijk voor gewaarschuwd was, het toenmalig geldende, artikel 21 van de Grondwet.
Door de “LAFFE vlucht” van Wilhelmina, en het overgrote deel van de toenmalige Nederlandse regering, op 13 Mei 1940, deed Wilhelmina hiermede “vrijwillig” afstand van de troon , en hierdoor kwam ook de monarchie ten einde .
De “dode entiteit” de KROON CORPORATIE, c.q. de staat der Nederlanden , en de monarchie werden, formeel op 18  Mei 1940, middels decreet no.1 door Adolf Hitler opgeheven.
Seyss-Inquart kon op die manier “rechtsgeldig” als Rijks stadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied, aan het Nederlandse volk een
oproep uitgaan, dat hij met intrede van den dag (25 mei 1940) het hoogste regeringsgezag, in het civiele ressort in
Nederland heeft overgenomen.
Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet, en de wetten aan de koning, en de regering zijn toegekend zijn overgenomen.
Vanaf dat moment is voormalig Nederland, een provincie van Duitsland.

En moest Seyss-Inquart, als minister binnen het Hitler-kabinet, de opdrachten van Führer, en Rijkskanselier Adolf Hitler uitvoeren.
Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland in Nederland.
Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, en de Canadese generaal Charles Foulkes.
In de naast Hotel de Wereld, gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen, zonder dat daarbij Prins Bernhard was vertegenwoordigd.
Deze overeenkomst betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in Noordwest-Europa.
Omdat Wilhelmina (door met haar regering) op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon.
Dit betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend, tussen Wilhelmina, of haar gemachtigde Prins Bernhard, met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, waar in de troon weer aan Koningin Wilhelmina
werd teruggegeven.

Het lijkt mij dat we maar eens gezamelijk middels WOB verzoeken, om bepaalde documenten moeten verzoeken

wat is een WOB verzoek, en hoe dien ik dat in ?

Laten we dat eens met een groep doen, en de antwoorden met elkaar vergelijken !

Wie doet er mee ?

contact via ; burgelijkongehoorzaam@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, Uncategorized, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA. Bookmark the permalink.