De waarheid achter het Sinterklaas feest !

De Waarheid achter het Sinterklaasfeest

Bron ; https://www.facebook.com/notes/vote-4-nobody-nobody-tells-the-truth/de-waarheid-achter-het-sinterklaasfeest/288688048001570

Waar komt het Sinterklaasfeest vandaan…

OORSPRONG
Elk jaar in november en december is er grote beweging in ons land voor de persoon Sinterklaas.
Dit kinderfeest is bijna niet uit onze cultuur weg te denken.
Een traditie dat op het eerste gezicht onschuldig, leuk en gezellig lijkt.
Maar is dit ook zo of zit er veel meer achter dan we denken?

In de Germaanse oudheid was er al een feest aan het begin van de winter ter ere van de god Wodan.
Honderden jaren vierden Germanen dit feest al toen de eerste christenen naar Nederland kwamen om het evangelie te brengen.
De eerste christenen waren radicaal en onderwezen dat de Schepper van hemel en aarde de enige God is en alleen Hij vereerd mag worden.
Daarom verwierpen ze het Germaanse heidendom op alle fronten. Toen Bonifatius een heilige boom wilde omhakken als teken van afgoderij werd hij vermoord door de Friezen.
Om deze behandeling bespaard te blijven, gingen de opvolgers van Bonifatius wat minder radicaal te werk en besloten zij de Germaanse feesten te “verchristelijken”.
Zij gaven aan de heidense feesten een christelijk karakter, zodat zij en het evangelie geaccepteerd zouden worden door de Germanen.
Zo werd bijvoorbeeld het Germaanse Midwinterfeest omgetoverd tot Kerstmis en voor Lentefeest kwam Pasen in de plaats.
De oude gebruiken van deze feesten konden maar moeilijk uitgebannen worden.
Nog steeds worden met Kerst kerstbomen opgetuigd (een Germaans gebruik van het bomen vereren) en cadeautjes gegeven en worden er met Pasen vele eieren gegeten (als teken van vruchtbaarheid en een nieuw begin).
Ook het Sinterklaas feest is een duidelijk voorbeeld van vermenging.
Maar dit feest is een vermenging tussen de Rooms katholieke heiligenvereringen de Germaanse afgodendienst.

HET VERHAAL VAN NICOLAAS

Nicolaas heeft echt bestaan, maar er is weinig bekend over het begin van zijn leven.
Hij moet in het tweede deel van de 3e eeuw na Christus geboren zijn.
Volgens de Roomse overlevering of legenden werd hij al als een heilige geboren en werd zijn leven vanaf zijn geboorte gekenmerkt door wonderen.
Om te beginnen weigerde de pasgeboren Nicolaas de borst van zijn moeder op de vastgestelde vastendagen.
Ook schijnt het dat het kind, als pasgeborene, bij zijn eerste bad rechtop ging staan alsof hij God wilde danken.
Als jonge wees gaf hij al zijn bezittingen aan de armen en als tiener werd hij priester.
Toen hij net twintig was werd hij gekozen als bisschop van Myra, gelegen in het huidige Turkije.
In de vijftig jaar dat hij bisschop was, werden tientallen goede daden en wonderen op zijn naam bijgeschreven.
Toen Nicolaas volwassen werd en per schip op pelgrimstocht ging naar Jeruzalem gebeurde een groot wonder.
Tijdens een storm viel een matroos uit de mast.
Toen de storm ging liggen en de mensen wat rust hadden, zagen zij tot hun verbazing dat de matroos weer opstond na een gebed van Nicolaas.
Tijdens zijn hele leven bleef Nicolaas wonderen verrichten.
Zo hielp hij drie verarmde zusters, die geen bruidsschat bezaten om te huwen en daarom gedwongen werden als prostituee te leven.
Om hen te helpen wierp Nicolaas drie nachten achter elkaar drie met goudstukken gevulde beurzen bij hen binnen.
De munten die Nicolaas strooide kwamen in de schoenen van de dochters terecht en hierin vindt het schoen zetten haar oorsprong.
Ook bevrijdde hij 3 onschuldig ter dood veroordeelde zeevarenden en behoedde menige schipbreukeling van de verdrinking.

VERERING

Na zijn dood op 6 december 342 verspreidde zijn bekendheid zich langzaam maar zeker over de gehele Roomse ‘christenheid’.
In Myra en Constantinopel werd hij vereerd vanaf de 6e eeuw.
Van daar verspreidde zijn verering zich over de hele Griekse en Russische kerk.
Sinds de 9e eeuw werd Nicolaas een heilige in Rome en werd hij in Italië vereerd en vanaf de 10e eeuw in Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Vooral de Hanzeroute verspreidde zijn verering in het noorden van Europa.
In 1087 werd zijn gebeente door vissers overgebracht naar Bari in Zuid-Italië (destijds een Spaanse kolonie) als gevolg van Turkse inval in Klein-Azië.

IN NEDERLAND

Nederland leerde Sint Nicolaas kennen vooral via de handelscontacten met de Spanjaarden, waarbij de Sint voor het gemak een Spaanse bisschop werd.
Sint Nicolaas werd een populaire beschermheilige, van onder meer de hel en de zee, scholieren, kinderen, schippers, gevangenen, hoeren en juristen.
Ook voor het huwelijk werd hij aangeroepen.
Overal werden kerken voor hem gebouwd en hij werd de heilige van landen als Rusland en Griekenland en van tientallen havensteden waaronder Amsterdam.
Toen de verering van de heilige Nicolaas in onze streken doordrong, werd onze levensgewoonte nog sterk bepaald door de oude Germaanse afgodendienst.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het beeld dat wij nu nog hebben van Sinterklaas met deze afgodendienst is vermengd.

DE GERMAANSE LEVENSGEWOONTE


De Germaanse mens voelde zich klein tegenover de krachten van de natuur.
Zij zagen de wind als een goddelijk wezen en noemden hem Wodan d.w.z. ‘Adem’.
Zij symboliseerden Wodan als een persoon van grote waardige gestalte.
Hij droeg een breedgerande hoed, die diep over het hoofd was gedrukt.
Hij had een lange baard , was gehuld in een wijde mantel en in zijn hand hield hij een speer met slangenkop – ook toverlans.
Hij doorkliefde de lucht met zijn acht benige paard Sleipnir en werd bijgestaan door demonen. 2 demonen, Hugin ( de gedachte ) en Munin ( het geheugen ) informeerden hem over wat de mensen op aarde deden.
Ook had Wodan een begeleider en boodschapper , Oel.
Oel speurde in de rookgaten naar offers voor Wodan en strooide de levenszaden uit.
Volgens de Germanen verdween de maan bij zonsopgang in een zak , waaruit hij de volgende avond weer door Oel werd losgelaten .
Ook was Wodan vaak vergezeld van de rijm – of winterreus Nörwi.
Deze zwarte Nörwi werd voorgesteld met een roede.
Wodan was de belangrijkste Germaanse god.
Hij was de god van oorlog en dood.
Hij bracht de zielen van de overledenen met zijn paard naar de onderwereld.
Ook was hij de god van de wind, kennis, wijsheid en poëzie.
Wodan was de god van de runen (voorloper van onze letters) , het woord en het schrift en de helper in de strijd.
Verder werd hij aanbeden als “god van handel en winst” en was hij de beschermheer van de oogst, omdat hij de stormwinden kon afwenden van de velden en zo misoogsten voorkomen.
Hij schonk de mensen rijkdom via goede oogsten.

VERERING

Wodan was een veeleisende god en er moest regelmatig aan hem geofferd worden.
Hij werd vooral vereerd in het najaar en in het voorjaar wanneer de stormen het krachtigst zijn.
Dan trok hij met het ‘wilde Heer’ ( wütige Heer of Wodenheer ) , de schare van gestorven zielen , door het land.
Aan het begin van de koude donkere winter brachten de Germanen onder leiding van een tovenaar offers aan hem en vierden zij feest rond het vuur.
Er werden dan ook geschenken aan elkaar gegeven.
Tijdens de herfst-en winterdagen zaten de mensen bij de grote haard.
Die haard had een heel bijzondere betekenis.
Hij was het middelpunt van het huis waar men zich warmde, het voedsel kookte, en verhalen vertelde.
Door het brede rookgat hoorden de mensen Wodan met zijn wild demonenleger door de lucht scheren en zag men de sterren fonkelen.
Dat rookgat had een bijzondere betekenis: het was de verbindingsweg tussen de aarde en de hemel met zijn hogere wezens.
Langs die weg trad de geestenwereld hun leefwereld binnen.
In hun angst en onzekerheid tegenover dat overmachtige gebeuren deden de Germanen alles wat ze konden om Wodan mild te stemmen , en om het kwade van hen te weren.
Bij het rookgat brachten zij een offer: het symbool van overeenkomst.
Zij en hun kinderen legden veldvruchten zoals haver, hooi, wortels, bieten of deegkoeken in hun klomp voor de schimmel van Wodan om onheil af te wenden en Wodan gunstig te stemmen.
Zo hoopten zij zegen te krijgen.
De rook van de offers kringelde omhoog naar de lucht toe.
En de mensen hoopten dat uit de lucht weer nieuwe levenszaden op de akkers gestrooid zouden worden.

TOEN EN NU OP EEN RIJ

Als we de gegevens van Sint Nicolaas en Wodan bij elkaar leggen, zien we duidelijk dat er grote gelijkenissen zijn tussen beiden.
Wodan en Nicolaas werden beiden aangeroepen als beschermheren.
Ze beschikt en over wondere krachten en waren milde schenkers : Wodan schenkt de zaden voor de oogst.
Nicolaas beschermt zijn volk tegen hongersnood.
Zowel Nicolaas als Wodan staan voor gerechtigheid en het huwelijk.
De alwetendheid, dichtkunst en de runentekens van Wodan (de god van de wijsheid) zien we weer terug in het grote boek van de Sint, de gedichtjes en chocoladeletters.

PAARD

Waar in (heel) vroegere tijden Wodan met zijn achtbenige paard werd vereerd is er nu de heilige Nicolaas met zijn schimmel , die het land verblijd.
Het witte paard van de Sint is een beeld geworden van de schimmel Sleipnir.

Een wit paard heeft trouwens een sterke symbolische waarde.
Niet alleen in de Germaanse mythologie.
Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotos beschouwden de Perzen witte paarden als heilige dieren.
De Indische mythologie kent de leer van de laatste incarnatie van de zonnegod Vishnu in schimmelgedaante.
Van de zonnegod Mithras zei men: aan zijn wagen trekken vier rossen , witte, hemels voer, genietend en onsterfelijk.
De zonnegod komt in de mythologie vaak op een wit paard naar de woningen van de mensen gereden.
De Ierse god O’Donoghue bestijgt op de eerste mei een melkwit ros met hoogstaande manen.
Ook de Walkuren reden op schimmels.
De bijzondere plaats van het witte paard uit de mythologie is in latere tijden blijven bestaan.
Legeraanvoerders en koningen hielden in de middeleeuwen vaak hun intocht op schimmels gezeten.
Ook Napoleon bereed bij voorkeur een schimmel.


Wit is de kleur van geluk, van licht en van het goede.
Misschien vindt men juist daarom vaak een wit paard afgebeeld op uithangborden van herbergen.
In Engeland is geen dorpje o, f er is een herberg The White Horse.
In tegenstelling tot het paard is een ezel geen machtsdier waarop de groten van de aarde zijn gezeten. Het is een lastdier van de armen, de kleine boeren.
Een ezel draagt dus de lasten van de armen.
In die zin is het een tegenbeeld van het paard.
Jezus op een ezel bij de intocht in Jeruzalem is dus een tegenpool van de macht van de vorsten die op paarden de stad binnenkomen.
Maar in het boek Openbaring (19:11) staat ook beschreven dat Jezus uiteindelijk terug zal komen op een wit paard, zegevierend voor altijd.

ZWARTE PIET

Ook de zwarte demonen van Wodan zijn nu terug te vinden in de Zwarte Pieten.
Oel was de boodschapper met een zak, die naar offers speurde en levenszaden strooide.
(in sommige streken in Vlaanderen worden steenkolen nog ‘oelen’ genoemd en is een oeleman een schoorsteenveger) De demonen Hugin en Munin informeerden Wodan over de daden van de mensen.
Onze Zwarte Piet draagt ook een zak waaruit hij strooit, hij heeft een roe ( zoals zwarte Nörwi ) en informeert de Sint over wat de kinderen doen.
DE ROE

De roe van Zwarte Piet is oorspronkelijk helemaal geen strafwerktuig.
De Germanen gebruikten deze als vruchtbaarheidssymbool om het leven aan te wakkeren.
Ze sloegen hiermee op de grond, muren en bomen, zodat het nieuwe jaar herboren zou worden.
De natuur kwam weer traag maar zeker op gang na Midwinter.
Ook was het bosje jonge twijgen ervoor om bij inwijdingsrituelen de ‘nieuwe’ volwassenen de levenskracht van de natuur mee te geven, door hen er stevig mee te meppen.
Hoe meer tikken je kreeg, hoe sterker je werd.
De roedes, waarmee jonge mannen vrouwen achterna zaten om hen te tikken, symboliseerden het verlangen om met hun mannelijke ‘roede’ de vrouwen vruchtbaar te maken.

PEPERNOTEN

Het strooien van pepernoten is een verwijzing naar het verre verleden.
Het verwijst naar het vruchtbaarheidsritueel dat we ook terugzien bij bruiloften ( het strooienvan rijst ).
De pepernoten herinneren aan noten en erwten , die als erotische symbolen aan Donar waren gewijd.
Zij werden aan het begin van de winter tijdens de vruchtbaarheidsriten rond gestrooid.
Bij sommige volkeren gelden noten en erwten nog steeds als symbool van liefde en vruchtbaarheid.
Worden er nog steeds niet bij pas getrouwden erwten in het bed gestopt ?
De Japanners strooien bij de aanvang van het jaar bonen op de vloer om demonen te verjagen.
De noot met zijn stevig omhulsel is een symbool voor het verborgene dat eens geopenbaard of geboren zal worden.


SNOEPGOED

Ander snoepgoed tijdens het Sinterklaasfeest, zoals speculaas, marsepein en chocolade letters , vind ook zijn oorsprong in de oude tijden.
In de tijd van de Germanen werd de god Freyr vooral door jonge meisjes vereerd.
Zij vroegen hem in de gewijde nachten van de midwinterzonnewende om hun een vrijer ( een geliefde ) te schenken of hun het beeld van de aanstaande man te tonen.
Ook in vroegere Sint Nicolaas tijden werd de Sint aanbeden als huwelijksmakelaar ( zie de legende van de bruidsschat ).
Men verwachtte van Nicolaas dat hij een partner of vruchtbaarheid zou geven.
Zo zingen we ‘Sinterklaas goedheiligman’.
Een eeuw geleden luidde de tekst echter nog ‘goedheilikman’, waarmee bedoeld werd goede huwelijksmaker (heilik = huwelijk).
Het betekent dus eigenlijk: Sinterklaas, goed huwelijks-man.
Want vele eeuwen lang gold Sint Nicolaas als heilige voor een meisje dat een man zocht.
Een speculaaspop werd door een vrijer (een geliefde) gegeven aan een meisje.
Vaak was dit de afbeelding van de godin Freya, de godin van de vruchtbaarheid.
Tegenwoordig kunnen we haar afbeelding nog steeds zien in de speculaaspoppen.
Het gebruik van het marsepeinen varken komt ook uit deze oude tijden.
Om geluk af te dwingen werden in de tijd van de Germanen varkens geofferd aan de god Freyr, ook een god van vruchtbaarheid en rijkdom ( hier komt trouwens ons spaarvarken vandaan ).
Maar nadat het afgodenoffer verboden werd, kwam het marsepeinen varken ervoor in de plaats.
De chocolade-, boter-en banketletters zijnduidelijke verwijzingen naar de runentekens van Wodan. Door daarvan te eten , kreeg men als het ware deel aan de wijsheid en de levenskracht van de goden.
Ook kreeg een kind vroeger bij zijn of haar geboorte een initiaal van brood.
Dit runenteken ( voorloper van onze letters ) was een symbool voor geluk.
SCHOEN ZETTEN
Waar in vroegere tijden bij het rookgat offers werden gebracht aan Wodan en zijn paard, is er nu het gebruik van het schoen zetten.
Om de Sint gunstig te stemmen, leggen de kinderen ’s avonds naast de schoorsteen wat hooi en wortelen in een schoen voor het paard van de Sint.
Zij hopen dat hij er ’s nachts speculaas, snoep, fruit of speelgoed in zal leggen.

BOEK

Het boek van Sinterklaas is later als gebruiksvoorwerp erbij gekomen.
Het boek waarin goed en kwaad staan opgetekend is duidelijk afgeleid van de ‘alwetendheid’ van Wodan.
Ook kunnen we dit gegeven in de Bijbel vinden ( Openbaring 20:12 ).
De ‘alziendheid’ van Sinterklaas wordt vergeleken met de alziendheid van God. Is dit niet eigenlijk godslasterlijk ?
Hier een tabel om de gegevens op een rijtje te zetten:


NOG VERDER TERUG

De god Wodan is nog ouder dan we denken , want hij is helemaal terug te voeren naar het oude Babylon , alleen daar was hij bekend onder andere namen.
In Scandinavië is hij bijvoorbeeld bekend onder de naam Odin.
In Babylon komen we Wodan tegen onder de namen Adon , Adonis of Nimrod, de grote oorlogsgod ( net als Wodan) .
Een andere naam in Babylon voor deze god is Baäl of Baäl Moloch : de afgod waaraan kinderen geofferd worden , de god van de doden .
Wodan is dus dezelfde afgod als Baäl !
Het is dezelfde geest die er achter zit , alleen onder een andere naam.
Wodan heeft dus een Babylonische afkomst en is occult .
Hoe zit het dan met Sint Nicolaas?
Want ook Sint Nicolaas en zijn feest hebben enorm veel vergelijk met Wodan en zijn feest….
Zou Sint Nicolaas een incarnatie van Wodan zijn?
Want net als de god Wodan in zijn tijd, is Sint Nicolaas in onze tijd niet uit onze samenleving weg te denken.

ROOMSE SINTERKLAAS GEBRUIKEN ONDER DE LOEP

We weten dat Nicolaas na zijn dood heilig werd verklaard door Rome en dat hij werd / wordt vereerd door vele mensen.
Maar waar komen al die Roomse gebruiken rond Nicolaas vandaan?
Uit Rome zelf of gaan die ook nog verder terug…

5 DECEMBER

Zoals we eerder hebben gezien is er grote overeenkomst tussen Sinterklaas en de god Wodan.
Er is ook een opmerkelijke gelijkenis aan de datum 5 december , de dag dat Sinterklaas wordt vereerd.
5 december is ook de feestdag van de Romeinse god Faunus.
Dit is de god van de oorlog en in Babylon beter bekend als Baäl-Moloch!
De hedendaagse heksen noemen hem lucifer of duivel.
MIJTER


De mijter van Sinterklaas is uiteraard afkomstig uit de Rooms katholiek kerk.
Maar veel gebruiken van deze kerk blijken uit het oude Babylon te komen!
De mijter van Roomse heiligen wordt ook wel ‘dagon-hat’ genoemd.
De god Dagon werd bij de Filistijnen vereerd en hij wordt vaak afgebeeld als half mens half vis.
Deze mijter was ook al in gebruik bij de oude Babyloniërs.

In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit Babylonië waarop de priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Dagon.
Dagon is ook bekend als Baäl-Moloch.
De mijter symboliseert de vissegod Dagon , die niemand anders is dan de afgod Baäl of de duivel.


En nu is dus duidelijk hoe en waarom de rooms-katholieke ‘vrijdag-visdag’ bestaat!
Ook hier weer babylonische vruchtbaarheidsafgoderij die in het dagelijkse leven is ingebracht.

STAF

Ook de staf van Sinterklaas-de gekromde krulstaf- is een voorwerp uit de Rooms katholieke kerk.
Dit voorwerp is van oorsprong van de heidense Romeinse orakelpriesters ( augurs ).
Deze augurs gebruikten de kromstaf als zij de hemel raadpleegden en voorspellingen deden voor politieke of militaire acties.
Deze profetische waarzeggers werden als goden beschouwd en vereerd.
Toentertijd werd deze kromstaf ‘lituus’ genoemd.
Deze staf hadden de augurs overgenomen van de Etrusken , die het op hun beurt van de Assyriërs hebben overgenomen.
Zoals de Assyrische waarzeggers en priesters bij hun magische riten uitgerust waren met een kromstaf , zo was dus ook de Romeinse augur uitgerust met dezelfde staf en zo is de Rooms katholiek macht tegenwoordig ook uitgerust met deze kromstaf én zo zien we vandaag de dag onze Sint ook met deze staf rondlopen.
Deze staf is dus rechtstreeks terug te voeren naar Babylonische afgoderij.

SINTERKLAASFEEST: EEN FEEST VOOR CHRISTENEN?

Er kan geantwoord worden: ‘Ja, Sinterklaas is een feest voor christenen.
Sinterklaas wordt immers nu niet meer aanbeden , zoals de katholieken vroeger deden.
Ook zien we Sinterklaas niet als de afgod Wodan.
Het is gewoon een gezellig onschuldig kinderfeest.
Het Sinterklaasfeest begint haar historie eigenlijk al ver voordat Nicolaas geboren werd.
Als we eerlijk kijken naar al de voorgaande gegevens , moet er toch wel toegegeven worden dat er enorm veel gelijkenissen zijn tussen Sinterklaas en Wodan oftewel Baäl.
Zelfs tot in de kleinste details.
Het is een feest met enorm veel occulte wortels.
Het stamt af van de Roomse dodenverering en is een vermenging met Germaanse afgoderij.
Ook Luther was fel tegen het Sinterklaas feest.

Als christen weten we, dat satan rond gaat als een brullende leeuw , en alles doet om mensen van Jezus af te houden.
Hij is de grote leugenaar van het begin , en de grote misleider.
Hij zal er alles aan doen om mensen bewust of zelfs onbewust ongehoorzaam te laten zijn aan God.
Als het niet kwaadschiks kan, dan maar heel sluw en ‘onschuldig’.
Om het voor de christenen een aannemelijk feest te laten worden , is het beeld van Wodan door de eeuwen heen verzacht en is de betekenis vergeten.
Het is verpakt in een vrolijk, onschuldig en gezellig feest.
Afgezien van al deze gegevens is het Sinterklaasfeest eigenlijk een oneerlijk feest.
Want rijke kinderen krijgen over het algemeen veel kado’s en arme kinderen weinig.
Uit christelijk oogpunt is het ook niet echt een bevorderlijk feest.
Het is een feest van het materialisme.
De kinderen wordt geleerd om schatten op aarde te verzamelen en hun denken te richten op het ‘krijgen en hebben’.
Ze leren ook geloven in iets wat niet door God gevraagd wordt en na verloop van tijd komen ze er achter dat hun ouders en familie tegen hen gelogen hebben.
Zo zijn er nog vele dingen te noemen, maar dit stuk gaat over de occulte achtergrond van het Sinterklaasfeest.
Hoewel de kennis van de werkelijke achtergronden niet meer bestaan : de misleiding en nare invloed van het afgodische sinterklaasfeest is er nog steeds ; denk bijvoorbeeld aan :
Gewenning aan materieel-denken; ‘krijgen en hebben’…
Gewenning aan geloof in doden en leugens; desillusie & verkeerde vorming
Gewenning aan afgodische diensten en rites; ‘omdat het gezellig en leuk is’
Gewenning aan offerrituelen en beloning; het ‘schoenzetten’
Kinderen zijn de volwassenen van morgen .
En die volwassenen zijn dus in geloofszaken verkeerd gevormd en totaal gedesillusioneerd als het over geloofszaken gaat.
Daar bovenop zijn ze opgegroeid in een systeem van materialisme, offeren en daarvoor beloond krijgen.
Een dergelijke vorming maakt tot mensen die nergens in kunnen geloven dan in zichzelf , in geld, geld krijgen en behouden , waarbij je van alles mag offeren om het te behalen.
Het afgodisch rooms-sinterklaas programmeert op die wijze kinderen en dus de volwassen en misvormt hen opeen verslavende wijze met de schijn van gezellig en goed.
Zelfs mensen die menen ‘niets te geloven’ doen er dus beter aan om de sinterklaasviering die in teken van de roomse kerk en afgoderij staat te negeren en links te laten liggen.
Bovendien is dat meer in het verlengde van hun visie en ‘geloof’… Of niet dan?!

Hoe vertel je het je kinderen?

Een begin maken met een verstandigere-en gezondere weg voor je kinderen is simpelweg vertellen dat sinterklaas niet bestaat.
Of als je nog geen sinterklaas hebt gevierd: door er niet aan te beginnen en je kinderen meteen te laten weten, dat sinterklaas niet bestaat.
Vergis je niet: schoolbesturen en ouders kunnen heel boos worden als jouw kind niet meedoet en misschien aan medeklasgenootjes vertelt dat de sint niet bestaat.
Niet-meedoen wordt bijna onmogelijk gemaakt!
Je kinderen vertellen dat sinterklaas niet echt bestaat, maar dat je als ouders het gewoon wat gezellig met cadeautjes hebt gemaakt en dat de sinterklaas gewoon door verklede mensen wordt neergezet , is misschien al moeilijk; het tevens zeggen ‘dat je kind dat niet mag doorvertellen’ is misschien nog wel moeilijker…
Als het moeilijk is om de waarheid tegen je kind te vertellen , besef je dan maar, dat je op latere leeftijd toch zal moeten vertellen hoe het zit.
Voor velen volgt sowieso de desillusie.
Dan liever van je vader of moeder horen hoe het zit, dan op school of op straat, toch?
Ook ouderen doen er beter aan om te stoppen
De ouderen zijn geneigd om met grote dichtwerken , surprises en toneelspel ‘gewoon voor de gezelligheid en lol’ sinterklaas te organiseren op werk, sportcomplex of in vrienden-/familiekring.
Zodra je weet waar sinterklaas over gaat en dat het een verkeerde vorming geeft , zal je er afscheid van willen nemen.
Je kan je tijd en middelen beter besteden!
Ook hier zal het niet makkelijk zijn om te vertellen ‘waarom jij niet meer meedoet’.
Realiseer je, dat jij tot inzichten gekomen bent, maar dat niet iedereen ‘dat kan volgen’.
En dat hoeft ook niet.
Vanuit de Bijbel worden we vaak gewaarschuwd voor de vermenging van de afgodendiensten met het dienen van God.
Constant dwaalde het volk Israël weer af , en moest God hen terugroepen .
Ook vandaag de dag roept God Zijn volk terug.
De tijd is nog kort.
Jezus komt spoedig terug , en de Bruid van Jezus Christus ( de wedergeboren christenen ) moet klaar staan.
Gereinigd en geheiligd van zonde, afgoderij , en wereldse verlangens en vermenging.
Laat die die zich christen noemen lessen uit de Bijbel trekken en God daadwerkelijk op de eerste plaats in ons leven zetten, zonder afgoderij.
Waarom zou je nog feesten vieren die God niet heeft ingesteld?
Het Sinterklaasfeest is helemaal verweven in onze cultuur en maatschappij.
Het is bijna onmogelijkom er mee te breken en helemaal als je kinderen hebt.
Iedereen verwacht dat je Sinterklaas viert en als je het niet doet , zijn er niet begrijpende blikken van familie en vrienden.
Vele christenen zullen misschien blijven beweren dat het Sinterklaasfeest geen afgodenverering is.
Dan hier een duidelijke toetssteen:
Als het geen afgoderij is, dan zou het ook geen moeite moeten kosten om het niet te vieren.
Maar als het wél moeite kost om het geheel op te geven, zou het dan niet gewoon een afgod zijn……

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, Moslims, Valse profeten, Vrije mens, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA. Bookmark the permalink.