voorbeeldbrief teveel betaald gas terugclaimen

Nuon ( dit is voorbeeld naam + adres vul hier de naam en adres van je eigen leveranciers in )
Groningensingel 1
6835 EA Arnhem
Tevens is dit bericht ( per fax , of per aangetekende brief zelf aanpassen ) aan u verstuurd

Onderwerp ; rechtsgeldige terugvordering van door u te veel gedeclareerde kubieke meters gas over de periode ( uw aanvangstermijn ) tot ( uw eind termijn , kan heden zijn ? ) aan perceel ; ( uw adres en huisnummer ) te ;

Aantal pagina,s van deze brief ;
Uniek factuurnummer ; ( hier je eigen factuurnummer invullen , verzin maar wat , desnoods gasdieven-1 en daarna uw initialen  )
Factuurdatum ; hier je eigen dagtekening invullen
Betalingstermijn ; binnen 30 kalenderdagen na dagtekening /

factuurdatum
De wettelijke rente momenteel is 8,15 % .
Mijn administratie tarief is 40 euro excl. kantoorkosten voor de eerste herinnnering .
Mijn administratie tarief is 50 euro excl. kantoorkosten voor de tweede herinnnering .
Mijn administratie tarief is 60 euro excl. kantoorkosten voor een aanmaning .

voorkom verhogingen betaal s.v.p. op tijd

betalingswijze ; per bankoverschrijving op hier je eigen rekening nummer invullen
geautoriseerde persoon ; hier je eigen volledige naam nummer invullen
Totaal factuurbedrag ; Euro. ( totaal bedrag in cijfers ) zegge ; bedrag in letters
dagtekenig plaats en data

Geachte ( hier de naam van je energiebedrijf invullen ) medewerk(st)er .

Omschrijving van mijn rechtsgeldige terugvordering ;

In de media vele berichten waarvan u er onder andere , onder ondestaande url 1 van kunt terugvinden ;

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/einde-aan-liegende-gasmeter-1.4621895?ls=pl

Waar in word bericht dat al jaren de gasmeters “onjuist” , en in het voordeel van de leveranciers de metingen over het aantal geleverde , en de door de leveranciers gedeclareerde kubieke meters gas meten .

Door de warmte in huis zet het gas uit , en registreert de gasmeter dus te veel kubieke meters gas .
Daar komt vanaf 1 januari 2015 een eind aan , wanneer de gasmeters “verplicht” worden gecorrigeerd voor temperatuur en hoogte van het gebouw waarin word geleverd .
Middels in mijn bezit zijnde informatie blijkt dat de energiebedrijven hier van al veel langere tijd van op de hoogte waren ( in de 80 er jaren al zelfs !!! )
Ter uwer informatie ;
Vanaf uw datum tot aan uw datum hebben wij een op volgens voorschrifen , en wetten gemonteerde gasmeter in onze woning in gebruik gehad , hierover betalen wij ook huur .
Naar wij als leek mochten aannemen huurden wij een correct en verzegeld apparaat ( gasmeter ) van u , c.q. via uw bedrijf .
Dit blijkt nu ( na alle berichtgeving in de media ) NIET zo te zijn ( geweest ) , in dezelfde media blijkt ook dat uw bedrijf , als mede alle energieleveranciers hier van al jaren op de hoogte van geweest moeten zijn .
Aangezien mij een apparaat genaamd “aardgasmeter” welke voor correcte meting moest zorgen , zo als nu is gebleken en frauduleus NIET goed functionerend apparaat is , vorder ik ook de evt. aan aardgasmeter huur van u terug .
Nog nooit hebben wij als consument van u enige waarschuwing / mededeling etc. van u hier over mogen ontvangen , dit is m.i. uiterst dubieus , en riekt sterk naar fraude / oplichting etc.

Verwijst u mij met mijn klacht c.q. rechtsgeldige terugvordering ook niet naar een transporteur o.i.d. , want ook van hen hebben wij als consument nog mooit enige melding , bericht , nog enige compensatie ontvangen .

Ik stel het volgende vast ;

Voor levering van mijn energie betaal ik alles zoals ; belastingen , transportkosten , geleverde energie aan uw bedrijf t.w. ( naam uw energieleverancier ) .

Dit is wettelijk ook zo geregeld , ik heb zelf GEEN enkel contract met ; de transporteur , of enige andere firma , of zelfs de belastingdienst , inzake de energieleveranties .

Ik betaal wettelijk alles aan fa. ( naam uw energieleverancier ) , uw bedrijf heeft contracten etc. met hen , en andere derden.

Ik maak u er tevens op attent dat ik mijn terugvordering ook / grotendeels richt , op de jaren van voor de splitsing van de energiebedrijven , en ik voor die jaren van terugvordering toch duidelijk bij fa. ( naam uw energieleverancier ) aan het juiste adres ben . ( deze regel nazien , en desgewenst aanpassen )

Ik weet ook dat toen de energiebedrijven werden geplitst , in leveranciers , en transporteurs etc. er is gepoogt de energienota in 3 delen uit te splitsen , en dat dit toen is verworpen / verboden middels een wet van de toenmalig verantwoordelijke minster van economische zaken Maria van der Hoeven , zie hier over indien gewenst ; het jaarverslag 2009 van het Ministerie van Economische Zaken , pagina 31

Er moest voor de consument 1 loket , c.q. aanspreekpunt blijven , en voor mij is dat dan bij deze ; fa. ( naam uw energieleverancier ) , ik zal verder in deze brief wanneer ik dit bedoel spreken over “1 loket wet”

Ik verwerp dan ook bij voorbaat ook een argument / bezwaar van u , tegen mijn vordering , omdat u mogelijk suggereert , c.q. mij adviseert mijn rechtsgeldige terugvordering van te veel betaalde gasleveringen bij uw transporteur fa. ( naam gastransporteur ) , of bij enig ieder ander bedrijf / instantie te gaan verhalen .

Indien u van mening bent dat uw transporteur fa. ( naam gastransporteur ) de schuldige is in deze .

Is het dus gezien de wettelijke regeling van ; 1 loket voor de consument voor betalingen , dus ook 1 loket voor terugvorderingen

Dus in deze ook uw taak , en uw probleem om ;

Netjes en op tijd mijn rechtsgeldige terugvordering van te veel betaalde gasleveringen , bij uw bedrijf annex loket af te handelen , c.q. uit te betalen

Vervolgens is het m.i. aan uw bedrijf , c.q. uw probleem , hoe u verder mijn claim door declareerd aan evt. derde bedrijven of instanties .

Ondergetekende woont al aantoonbaar ( middels huur / koopcontract ) sinds ( eigen datum invullen ) op onderstaand adres ( uw lever adres ) , en is sedert die datum ( hier zelfeven tekst aanpassen , aantal keren , of nog nooit etc. ) van energiebedrijf verandert .
(evt. deze tekst regel invoeren ) Bij alle vorige en of na u opvolgende energieleveranciers zal ik mijn gelijke vordering als deze , over de periode dat ik clieent was bij hen , ook bij hen claimen .
Per 1 Januari 2015 gaan de gasmetersnu dan eindelijk “verplicht “ worden gecorrigeerd , echter wens ik het voor die periode onterecht te veel aan uw bedrijf betaalde bedrag voor gasleveranties ook terug te claimen .
Ik mag dan ook aannemen dat ik met deze terugvordering over de genoemde totale termijn van (aantal invullen ) jaren , en (aantal invullen ) maanden terugvordering bij uw bedrijf t.w. Naam leverancier op het juiste adres ben .
Indien u zich niet aangesproken voelt als verantwoordelijk bedrijf , omdat mijn leverancier toen mogelijk een andere firmanaam had , bedoel ik toch uw bedrijf , omdat die bedrijven handelend onder die andere bedrijfsnaam , m.i. door uw bedrijf zijn overgenomen , of. met uw bedrijf zijn gefuseerd .
Waardoor wij nu op uw bedrijf de door ons geleden schade terug vorderen .
In de genoemde media artikelen word het volgende gemeld ; “jaarlijks kost dat een doorsnee huishouden ongeveer 40 euro .”
Ik stel zo,n doorsnee huishouden te zijn , en wens 40 Euro ( en gedeelte,s daar van ) per jaar dan ook bij uw bedrijf terug te claimen .
Specificatie / van mijn rechtsgeldige terugvordering ;
Zo mag ik dus gerust stellen dat ons dit dus ook ons sedert ( uw datum ) tot ( de eindatum dat u clieent was bij ze ) “ jaarlijks 40 Euro” heeft gekost .
Dit jaarlijks bedrag van 40 Euro , maal uw jaren , en aantal maanden komt volgens mijn berekening exclusief wettelijke rente,s , belastingen en evt. transportkosten etc. op een totaal van ( uw totaal bedrag voor deze leverancier ) Euro aan te veel gedeclareerde en betaalde kubieke meters gasleveringen van uw bedrijf .
Aangezien de “wettelijke” rentetarieven etc. de afgelopen uw aantal jaar nogal hebben gevarieeerd , en ik niet al te veel precies wil terug gaan rekenen , wil ik het bedrag voor wettelijke rente,s , belastingen en evt. transportkosten etc. stellen op he redelijke bedrag van Euro ( uw bedrag max 25% van het vorige totaal bedrag ).
Dit komt neer op een totale terugvordering van ; ( uw bedrag totaal ) Euro
Ik wil u er op wijzen , dat ik tot mijn grote ontsteltenis tevens heb vastgesteld , dat ALLE energiebedrijven , dus zeker ook uw bedrijf al jaren op de hoogte van boven genoemde feiten annex fraude,s .
Want zo ik uit zeer betrouwbare bron vernomen heb , vecht Dhr. J Bakker ( de gepensioneerde Haagse ingenieur ) , al jaren ook ( al minimaal 7 jaar ) namens de Consumentenbond tegen de “liegende annex frauderende “ gasmeter .
Ik weet dat Dhr. Bakker u , uw transporteurs , of enig andere instantie die hier voor als verantwoordelijke bij betrokkenen is , er meerdere malen van op de hoogte heeft gesteld .
Dus stel ik ook dat uw bedrijf willens en wetens al jaren , maar minimaal 7 al jaar , te veel voor NIET geleverde goederen , ( deze goederen zijn het aantal te veel berekende kubieke meters gas ) aan mij , en tevens aan het totale clientenbestand van naam leverancier NIET heeft geleverd , maar wel middels facturen aan clieenten heeft berekend .
Een goede oprechte leverancier zou nooit met opzet zijn clienten te veel berekenen , maar zou het gehele clientenbestand van vermeende zwendel ( door derden ) op de hoogte stellen , maar Fa. naam leverancier heeft mij , nog voor zo ver ik weet enige andere clieent hier ooit van op de hoogte gesteld .

Zo kan fa. naam leverancier minimaal medeplichtigheid aan , en in de jaren van voor de splitsing , zelfs schuldig zijn aan artikel 326 wbs ; oplichting / zwendel verweten , c.q. ten laste gelegd worden , is mijn uiterst bescheiden mening .

Een verzegeling / ijking van ”iets” ( de gasmeters ) kwam mij namelijk altijd zeer betrouwbaar over .

Een “verzegelde frauderende annex liegende gasmeter” is door mij als consument al helemaal zeer slecht tot niet te controleren .

En bewuste fraudering daar mee , is volgens mijn mening een ernstig strafbaar feit .
Ik overweeg zeer serieus als gedupeerde , om een aangifte tegen ALLE energieleveranciers , en met in hoofdzaak uw bedrijf te doen .
In mijn aangifte zal ik ook minimaal schadeloos stelling , en evt. afhandeling van het schadebedrag door justitie te vragen .
Ik wil u er op wijzen dat voor artikel 326 wbs , oplichting de maximumstraf , een gevangenisstraf van 4 jaar , of een geldboete van de vijfde categorie ( 78.000 euro per geval ) is .
Daarnaast kan de rechter beslissen , dat iemand /een bedrijf het recht word ontnomen om bepaalde beroepen / handel uit te oefenen , waaronder ook zijn / haar eigen beroep / bedrijf .

Ook kan de rechter besluiten om de uitspraak niet anoniem te publiceren, maar inclusief naam / bedrijfsnaam van de veroordeelde .
Tevens is mij ter ore gekomen dat ALLE “staatsdiensten” ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen ) zijn .

En dus ALLE betalingen aan die ANBI instellingen ( de staat dus ) , ook betalingen aan de belastingdienst in principe “giften” zijn , en dus ook aftrekbaar van die zelfde belastingdienst zijn .

anbi website
Middels UW loket hebben wij clienten dus “verplichte giften aan een ANBI instelling ” gedaan , regelt u ook maar gezien “de 1 loket wet” voor ons dat deze “verplichte ANBI giften” weer terug komen , c.q. bij de belastingdienst terug geclaimd gaan worden .
Heel graag wil ik ook gezien “de 1 loket wet” dat u deze ANBI giften over de in deze brief genoemde periode voor mij inventariseerd , en mij hier van de documenten over deze zelfde periode in een schriftelijk overzicht aan mij verstrekt .
Ik neem aan dat ; na 1 Januari 2015 alle gasmeters goed gecorrigeerd zullen gaan worden , en Nuon mijn rechtsgeldige vordering netjes en op tijd naar mijner tevredenheid zal afhandelen .

geenslimmemeter
“( Slimme ) meter”
Graag verneem ik gezien “de 1 loket wet” tevens schriftelijk naar mijner tevredenheid van u ;
1 ) Hoe , en op welke wijze u de in ons huis geplaatste “ ( slimme ) gasmeter” gaat corrigeren op / na 1 Januari 2015 , graag verneem ik de technische details hier over , en of welke reken methode hier voor gaat worden toegepast.
Indien u deze informatie bij een derde partij moet opvragen heb ik daar alle begrip voor , maar verzoek ik u wel dan mij hiervan binnen een redelijke termijn schriftelijk van op de hoogte te stellen .
2 ) Tevens verzoeken wij u ook om mij “schriftelijk” te bevestigen dat de geinstaleerde “slimme meter” inderdaad staat uitgeschakeld , en dat deze door niemand ( geen enkele bedrijf of instantie , ook dwangmatig door welke / enige overheidsinstantie,s NIET ) kan en mag worden uitgelezen .
3 ) En vanaf welke datum is geschied dat de “slimme meter” is geinstaleerd , en vanaf welke datum deze “slimme meter” op “niet af / uitleesbaar op afstand” in uw systeem staat ingesteld .
4 ) U ons er terstond schriftelijk van zal berichten wanneer er door enig persoon , enige bovengenoemde instantie of bedrijf , ook maar enige van “onze” bij uw bedrijf bekend zijnde gegevens opvraagt , c.q. wil opvragen . ( privici wet )
5 ) Ik vraag een schriftelijke bevestiging van uw bedrijf , dat het door mij schriftelijk op de hoogte is gebracht , om mij op geen erlei wijze te lastigvallen met z.g. colporteurs aan de deur met z.g. “fantastische aanbiedingen” , nieuwsbrieven .

Of om het even welke andere onzin per email , telefoon contact voor reclamedoeleinden , evt . andere ( zowel geadresseerd , als ook on geadresseerde ) reclames ( hersenspoelingen ) etc.
En uw bedrijf dit bovengestelde , voor onderstaand adres , op straffe van een dwangsom van 10.000 Euro per overtreding voor onbepaalde tijd zal respecteren .
Ter uwer informatie ,

uitsluitend contact per briefpost

Ondergetekende wenst GEEN telefonische correspondentie , en wenst gaarne alle correspondentie schriftelijk met af te handelen .
Met vriendelijke groet , ( de geautoriseerde persoon )
Uw naam + handtekening

De voor u benodigde contactgegevens v /d geautoriseerde persoon .
Uw adres , postcode + plaats

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in dieven, schorum, Valse profeten, Vrije mens, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.