Hoe de valse macht van de oude adelen , hen rijker maakt , en u tot “slaaf”

Hier omschrijf ik in zowel moeilijke , maar ook in jip en janneke taal  hoe het mogelijk is dat alle burgers , en al hun eigendommen simpelweg gewoon eigendom zijn van de nederlandse staat zijn .

Hoe komt dat etc. , maar eerst moet u eerst even iets meer weten over familienamen , en de registratie daar van .

Want simpelweg het feit dat u bij uw geboorte een naam van uw ouders hebt gekregen , en u bent “aangegeven” bij de burgelijke stand in uw geboorte plaats is er de oorzaak van .

Over achternaam registratie , en de Napolitaanse tijd .

Hoe kan het nou , dat we zelfs namen van onze voorouders gaan tegenkomen als ; Jan Gijsbertsz , Gerrit Jansz van ‘t Broek , etc.

Als je zelf b.v. Jansma als achternaam / familienaam hebt , en je terug zoekt in je eigen familie stamboom ?

Dit komt om dat er voor de Napolitaanse tijd , die begon in de jaren 1795 tot 1799 er nog geen enkele regeling was voor familie / achternamen .

Behalve adellijke personen die er belang bij hadden , hun afstamming via de achternaam te laten vastleggen had dus niemand een vaste achternaam voor die tijd .

Omdat alleen een voornaam , voor de herkenning van de persoon vaak niet voldoende was, werd daar dan een toevoeging aan gegeven die aangaf welke Jan of Marie dan bedoeld werd .

De aard van deze toevoeging varieerde ook van regio tot regio .

In veel streken werd hier het zogenaamde patroniem toegepast, een aanduiding die op de naam van de vader was gebaseerd .

Jan , de zoon van Willem , werd dan Jan Willems , of Jan, de zoon van Hendrik werd Jan Hendriksz .

De z aan het eind van Jan Hendriks , stond dan voor Jan Hendriks zoon

In andere streken werd de naam van de boerderij of plaats waar men woonde , of een aanduiding van een eigenaardigheid of het beroep van de persoon in de naam mee genomen .

In Oost-Nederland werden vaak huis en grondstuk namen , als achternaam van de personen gebruikt .

Daar heette men naar de boerderij waar men woonde .

Zolang de boerderij van vader op zoon overgaat , lijkt dat op een erfelijke geslachtsnaam

Maar de achternaam veranderde dan , als men verhuisde , bijvoorbeeld om in te trouwen op een andere boerderij .

Om eenheid in de systemen te krijgen, werd in de Napolitaanse tijd ( 1799-1815 ) besloten dat iedereen die nog geen achternaam had er één moest kiezen .

En dat voortaan achter / familienamen altijd van vader op kind zouden overgaan .

In grote delen van de Lage Landen waren namen al min of meer gefixeerd in de voorliggende periode .

zodat voor deze personen alleen de vastliggende schrijfwijze nieuw was .

Want maar al te vaak veranderde de familienaam door spellingen , schrijfwijze en spelfouten van de persoon die de geborene / gedoopte inschreef in archieven .

Met name in het noorden van Nederland werden nog wel nieuwe achternamen gecreëerd .

Uit protest , en omdat men dacht dat het toch maar van tijdelijke aard zou zijn bedachten mensen belachelijke achternamen voor zichzelf en hun familie .

Zo ontstonden er de rare familienamen als ; Naaktgeboren , Nageboorte , Houtworm , van der Billenbloot , en van der Pik etc.

De grapjassen hadden echter flinke pech , want met de invoering van de burgelijke stand op 18 November 1811 ( thans GBA ) werd het dan toch echt menens .

En zaten hun nazaten voor altijd met de rare familienaam opgescheept .

 

Ook werden gedurende geruime tijd nog ( familie naamlozen ) “vergeten mensen” van een achternaam voorzien .

Vooral bij gehuwde vrouwen kwam het aanvankelijk wel voor dat men niet precies wist welke achternaam in een akte moest worden vermeld , omdat bijvoorbeeld de vader en / of de eventuele broers al voor 1811 waren overleden .

En nog geen familienaam hadden gehad , of omdat ze te ver weg woonden om precies te weten welke achternaam zij hadden aangenomen .

Delen van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen die al eerder waren ingelijfd bij Frankrijk , kregen al in 1795 een burgerlijke stand .

Vanaf 1811 ( of waar van toepassing 1795 ) was het zo dat een kind altijd de achternaam van de vader kreeg .

Als er geen vader bekend was , of de vader wenste het kind niet te erkennen .

Of als de moeder wenste de erkenning tegen te houden , kreeg het kind de achternaam van de moeder .

Indien er een “vondeling” werd gevonden , had de burgemeester van de gemeente waarin de vondeling werd gevonden het voorrecht de “vondeling” van een achternaam te voorzien

Er MOEST toen ook al ( onder dwang van de machthebbers ) altijd een aangifte van geboorte worden gedaan .

Dit was min of meer om de registratie wat bij te houden , er was bij aanvang van de burgelijke standen nog geen “staats eigendomsrecht” / burgelijk persoon ( bp ) aan geboorteaangifte,s , geboorteakte,s gekoppeld .

Er is sedert die tijd weinig tot niets voor de burger zichtbaar verandenderd aan het burgelijke staand ( GBA ) systeem .

Echter is er wel degelijk het e.e.a. veranderd ,

Dit kwam omdat Willem I , Frederik , geboren als Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau , geboren in Den Haag, op 24 augustus 1772 .

Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf n.l. uit tot koning der Verenigde Nederlanden , en hertog van Luxemburg.

Na de nederlaag van Napoleon in de slag bij Leipzig in 1813 werd hij ingehuldigd als z.g. ‘Soeverein Vorst’ der verenigde Nederlanden.

In hetzelfde jaar werd op het congres van Wenen door de Europese mogendheden ( dit waren z.g. de adelen en stel maar gerust de voorlopers van de Bilderbergerclan ) besloten om het hertogdom Luxemburg te promoveren tot groothertogdom .

En Willem I te erkennen als eerste groothertog , en werd de koningstitel bevestigd.

Hiermee was de nederlandse monarchie binnen Europa helaas formeel erkend.

Deze fungeerde als buffer voor zowel Frankrijk als het verenigd koningkrijk .

Na de troonsafstand in 1840 noemde Willem I zich koning Willem Frederik , graaf van Nassau.

En had zichzelf al behoorlijk verrijkt , en vele wetjes in zijn eigen voordeel gemaakt .

Formeel dus allemaal voor opgezette acties van de adelen cnnex de “voorlopers van de Bilderbergerclan” , het “volk” heeft namelijk “ Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau” nooit gekozen / kunnen kiezen als “hun” koning !

Met deze min of meer voor de bevolking onrechtmatige daad begon ook alle ellende , plundering en afpersings praktijken voor het volk van wat thans als “staat der Nederlanden” bekend staat .

Bijzonder belangrijke details zijn ;

Dat in het grondgebied van wat thans als “staat der Nederlanden” bekend staat in 1813, alle burgers van dat gebied vrije soeverijne burgers van vlees en bloed waren .

Het grondgebied van wat thans als “staat der Nederlanden” bekend staat in 1813 , geen enkele cent aan staatschulden had .

Middels allerlei door hem zelf bedachte en door “zichzelf gelegaliseerde” wetten , begon de op 16 maart 1815 , zichzelf tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg uitgeroepen Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau” van alles te veranderen in het nadeel van de burger , en voordeel van zichzelf , en zijn familie .

Grote stukken grondgebied , en vele paleizen maakte hij op stiekume wijze tot zijn prive en of familiebezit .

Ook werden er stiekum in de loop der tijden heel wat wijzigingen aan gebracht in het burger recht , en de burgelijke standen voorschriften van de div. gemeentes .

Want wat de meeste mensen / burgers NIET weten .

Iedere geborene word simpelweg “staatseigendom” middels de “verplichte” opmaking van de geboorteakte .

Dit maakt de geborene namelijk wettelijk  tot de jurridische status van een natuurlijk persoon , en onderhevig aan de door het staatshoofd , of diens dienaars ( ambtenaren ) / aangewezen wetten .

Dit is al ongeveer wet , werd als 1 der eerste als wet gemaakt , na de machtsclaim van Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau” de nooit door het volk gekozen koning 

De hoofdregel is dat de geboorte aangifte MOET worden gedaan door de vader .

En of zij die aangifte dus MOETEN DOEN gezien hun burgelijk persoon jurridische status, dit nu willen of niet , zij zijn / worden hiertoe “verplicht” middels een ooit opgemaakte wet !

Op straffe van …. ??????

Vader of de evt. andere aangever is immers ook al “burgelijk persoon annex staats slaaf”

Even de wettelijke context over de geboorteakte ;

Bij de aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt.

Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens ( GBA ) .

geboortebewijs Ab de Bilt  - kopie

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aangever vragen , c.q. zelfs dwingen ( als u weigert ) om de gegevens voor de geboorteakte te verstrekken , en daarna te ondertekenen .

99,99 % van de mensen ( vaders ) die aangifte gaan doen van een geboorte weten echter echt NIET wat ze ze doen , en wat de gevolgen zijn van de geboorteaangifte en de ondertekening van de geboorteakte .

Ik zelf wist dit tot voor 2 maanden geleden ook totaal niet , een ambtenaar behoort je namelijk ook goed voor te lichten over het hoe en wat je wel niet ondertekend , en wat de vervolgen er van zijn .

Een ambtenaar van de burgerlijke stand is m.i. Ook een bevoegd opsporings ambtenaar ( BOA ) , gelijk aan een politieagent .

Elke bevoegd opsporings ambtenaar ( BOA ) is m.i. Ook verplicht om u er op te wijzen dat alles wat u zegt , en doet ook tegen u ( of diegene die u vertegenwoordigt ) gebruikt kan , en zal worden .

Wat staat er over geboorteaangifte in het burgelijk wetboek ?

Art. 1:19e BW

(1) Tot de aangifte van de geboorte is bevoegd de moeder.

(2) Tot de aangifte is verplicht de vader.

(3) Wanneer de vader ontbreekt of verhinderd is de aangifte te doen, is tot aangifte verplicht:

(a) ieder die bij het ter wereld komen van het kind aanwezig is geweest

(b) de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgehad, of indien zulks is geschied in een inrichting tot verpleging of verzorging bestemd, in een gevangenis of een soortgelijke inrichting, het hoofd van die inrichting of een door hem bij onderhandse akte bijzonderlijk tot het doen van aangifte aangewezen ondergeschikte.

(4) Voor een in het derde lid, onder b, genoemde persoon bestaat de verplichting alleen indien een onder a genoemde persoon ontbreekt of verhinderd is

(5) Wanneer tot de aangifte bevoegde of verplichte personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de burgemeester van de gemeente alwaar de geboorteakte moet worden opgemaakt.

(6) De verplichting tot aangifte moet worden vervuld binnen drie dagen na de dag der bevalling. Van een aangifte later dan de derde dag, bedoeld in de eerste zin van dit lid, wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand mededeling gedaan aan het openbaar ministerie.

(7) De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de identiteit van de aangever vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

(8) Bij de aangifte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand zich doen overleggen een door de arts of de verloskundige die bij het ter wereld komen van het kind was, opgemaakte verklaring dat het kind uit de als moeder opgegeven persoon is geboren. Is het kind buiten de tegenwoordigheid van een arts of verloskundige ter wereld gekomen, dan kan hij zich door een zodanige hulpverlener nadien opgemaakte akte doen overleggen.

(9) Wordt geen gevolg gegeven aan het verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand om overlegging van een verklaring als bedoeld in het achtste lid of is in die verklaring vermeld dat de identiteit van de moeder onbekend is, dan is artikel 19b van toepassing.”

Lid 1: De moeder mag de geboorte van het kind aangeven, maar is hiertoe niet verplicht.

Lid 2; spreekt mijns inziens voor zich.

Lid 3: Wanneer de vader ontbreekt (deze is bijvoorbeeld overleden) of wanneer de vader verhinderd is (deze is bijvoorbeeld in het buitenland), dan is een ander tot de aangifte van het kind verplicht:

Sub a; spreekt voor zich.

Als bijvoorbeeld de zus van de moeder aanwezig was terwijl er geen vader was, dan is de zus nu verplicht aangifte van het kind te doen.

Sub b: Wordt het kind bij de buurvrouw in huis geboren, dan is deze verplicht aangifte van het kind te doen.

Wordt het kind geboren in een inrichting tot verpleging of verzorging, in een gevangenis of een soortgelijke inrichting (bijvoorbeeld een TBS Kliniek), dan is het hoofd hiervan verplicht tot aangifte van het kind.

Het hoofd is niet verplicht tot aangifte indien het hoofd door middel van een onderhandse akte een ondergeschikte aanwijst die dan verplicht is tot de aangifte van het kind.

Lid 4: Sub b van lid 3 is slechts van toepassing indien er niemand is die aan sub a voldoet of als deze persoon verhinderd is (bijvoorbeeld in het buitenland).

Lid 5: Als er geen bevoegde of verplichte persoon ‘bestaat’, of deze geen aangifte doet, wordt aangifte gedaan door of vanwege (een ondergeschikte in naam van) de burgermeester van de gemeente waar de geboorteakte moet worden opgemaakt.

Is het kind in Rotterdam geboren, dan is de burgemeester van Rotterdam (of een ondergeschikte) degene die aangifte van de geboorte doet.

Lid 6: De aangifte moet binnen drie dagen na de dag van bevalling worden gedaan.

Bevalt de moeder op 01-01-2011 dan moet de aangifte uiterlijk op 04-01-2011 zijn gedaan.

(Drie dagen na de bevalling, de dag der bevalling telt niet mee).

Geschiedt aangifte later dan drie dagen na de bevalling (in het voorbeeld elke dag na 04-01-2011), dan deelt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit mede aan het openbaar ministerie.

Lid 7: De ambtenaar stelt de identiteit van de aangever vast aan de hand van een van de documenten genoemd in art. 1 Wet op de identificatieplicht (WID).

Hiertoe zijn onder andere geschikt:

  • Nationaal paspoort (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub a Paspoortwet)
  • Diplomatiek paspoort (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub b Paspoortwet)
  • Dienstpaspoort (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub c Paspoortwet)
  • Reisdocument voor vluchtelingen (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub d Paspoortwet)
  • Reisdocument voor vreemdelingen (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub e Paspoortwet)
  • Andere reisdocumenten door Onze Minister vastgesteld (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub g Paspoortwet)
  • Reisdocument van het Europese deel van Nederland, de Nederlandse identiteitskaart, geldig voor de landen die partij zijn bij de Europese overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 2 Paspoortwet)

Lid 8: De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een verklaring van de aanwezige arts of verloskundige verlangen dat bewijst dat het kind van de als moeder aangegeven persoon is geboren.

Was een arts of verloskundige niet aanwezig dan kunnen deze alsnog een verklaring opstellen die dan overlegd kan worden.

Lid 9: Wordt er geen verklaring als bedoeld in lid 8 overlegd of staat hierin dat de identiteit van de moeder onbekend is, dan is art. 1:19b BW van toepassing.

Art 1:19b BW

Indien de plaats of de dag van geboorte van het kind niet bekend is dan wel indien de naam, met inbegrip van de voornamen van de moeder niet bekend is, wordt de geboorteakte ten aanzien van deze punten opgemaakt krachtens een bevel en overeenkomstig de aanwijzingen van het openbaar ministerie.

Dit is mijns inziens duidelijk , het openbaar ministerie bepaalt de gegevens die in de geboorteakte worden vermeld.

(Dit geschiedt bijvoorbeeld bij een vondeling die op de grens van twee gemeenten wordt gevonden).

Korte samenvatting

In het voor hun ‘normale’ geval is de vader verplicht tot de aangifte van het kind.

Indien een vader ontbreekt of verhinderd is, is een van de andere gevallen van toepassing.

In ieder geval dient het “eigendomsrecht” van de pas geborene binnen 3 dagen na de geboorte , onder dwang te worden overgedragen aan de “staat der Nederlanden” c.q. aan de hoogste vertegenwoordig(st)er daar van , de Koning of de Koningin .

In dit korte stukje hier boven beschreef ik reeds vele strafbare feiten , c.q. maffiapraktijken gepleegd door c.q. door derden dwang laten plegen i.o.v. De “ staat der nederlanden” .

Geen enkel mens is slaaf , of mag slaaf / eigendom zijn van niets en niemand !

Hier over later meer , in de rechten van de mens / rechten van het kind .

Door Artikel 1 , en artikel 94 van de Nederlandse grondwet , zijn internationale verdragen en wetten verheven boven de nederlandse grondwet .

Maar we gaan eerst even terug naar de status van het kind , c.q. de geborene .

Dit “kind” c.q. geborene is geboren als soeverijn mens van vlees en bloed , en heeft direct na de geboorte al allerlei rechten , dus nog VOOR de geboorteakte is word opgemaakt .

Verdrag inzake de rechten van het kind

Bron ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20-11-1989 en werd van kracht op 02-09-1990 , na ratificatie door 20 lidstaten .

Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar , tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

Deelnemende landen .

De meeste landen ondertekenden het verdrag , zij het veelal onder voorbehoud of met een interpreterende verklaring.

Belgie, Suriname en Nederland ondertekenden het op 26 januari 1990 , en ratificeerden het respectievelijk op 16 december 1991, 1 maart 1993 en 6 februari 1995.

De Nederlandse tekst verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1992 , dit omdat Nederland geen staat , maar formeel slechts een firma is .

Hier over later meer , onder UCC registraties .

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” is Nederland daar n.l. geregistreerd .

Maar wederom bedrog , de staat der nederlanden is formeel helemaal geen staat , doch slechts een firma , gelijk firma Talpa , Phillips etc. , en staat geregistreerd bij het ucc in amerika .

Het UCC is een soort wereld kamer van koophandel .

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” is zij daar geregistreerd .

Zie ; http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=P7&owner=include&match=&start=320&count=40&hidefilings=0

Op pagina ;

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001008288&owner=include&count=40&hidefilings=0

treffen we 8 registraties als Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Firma staat der nederlanden is dus “eigenaar van individuen / mensen” , c.q. mensen / slaven handel / houderij dus .

Filings

Format

Description

Filing Date

File/Film Number

SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000893750-07-000011 Size: 12 KB
2007-01-10
SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0001104659-06-074007 Size: 68 KB
2006-11-13
SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0001008288-06-000004 Size: 8 KB
2006-02-10
SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-05-000369 Size: 15 KB
2005-08-22
SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-05-000068 Size: 15 KB
2005-02-03
SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-04-000062 Size: 20 KB
2004-02-12
SC 13G/A Documents [Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-03-000512 Size: 21 KB
2003-09-09
SC 13G Documents Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-03-000510 Size: 15 KB
2003-09-09

Ik concludeer uit bovenstaande dus dat ik , en mijn medeburgers door de firma annex staat der nederlanden , waaronder ook uw dienst valt worden gehouden als eigendom c.q. slaven van genoemde firma / staat .

Dit is in strijd met div. wetten en regels o.a. ; De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger 1789

Artikel 1 t/m 5

1 De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dit.

Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het algemeen welzijn gebaseerd worden.

2 Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud van de natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens ; deze rechten zijn de vrijheid , het bezit , de veiligheid en het verzet tegen onderdrukking .

3 De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij het volk.

Geen instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat daar niet uitdrukkelijk uit voortkomt .

4 De vrijheid bestaat daaruit , alles te kunnen doen wat een ander niet schaadt .

Zo heeft de uitoefening van de natuurlijke rechten van ieder mens alleen deze grenzen die aan de andere leden van de maatschappij het genot verzekeren van dezelfde rechten.

Deze grenzen kunnen alleen bij wet vastgelegd worden.

5 De wet heeft slechts het recht handelingen te verbieden, die schadelijk zijn voor de maatschappij .

Alles wat niet door de wet verboden is , kan niet worden verhinderd en niemand kan gedwongen worden te doen ,

wat de wet niet verordent .

Gezien artikel 94 van de nederlandse grondwet in eenvoudig Nederlands

Het is mogelijk dat nationale wettelijke voorschriften in strijd zijn met internationale bepalingen.

Dan gaan de internationale bepalingen voor.

Wat wil de staat der nederlanden precies van u , en hoe zit het als u er onwetend in bent ?

Alles wat de nederlandse burger , of een nederlandse firma bezit is uiteindelijk eigendom van de staat .

Bij een motorvoertuig is het helemaal appeltje eitje voor ze , de nummers op de kentekenplaat die je zelf notabene moet kopen corresponderen met een document waar op alle gegevens van dat voertuig staan.

Iedereen is staatseigendom middels je geboorteakte , op het voertuig document staat op elk velletje afzonderlijk ook vermeld rijkseigendom , of eigendom van de staat der nederlanden , de rest aan naamvermelding is slechts vermeld als ‘ houderschap’.

Het leugentje wat rondverspreid word dat je als vrij mens geboren word en leeft , word graag in stand gehouden door de z.g. elite en RRRRRROVERheid , geboren als vrij mens ja maar dat is slechts maximaal 3 dagen na je geboorte .

Je ouders zijn zoals boven al werd omschreven , namelijk ook al sinds hun aangifte van geboorte op de div. gemeentehuizen ‘slaaf’ van de staat der Nederlanden , en ‘ VERPLICHT OP STRAFFE VAN’ jou bij je geboorte aan te geven aan de burgelijke stand van je geboorte gemeente .

Hier aan kun je ( gedeeltelijk ) wel aan ontkomen , maar de “dienders der staat “ zullen het je zeker i.o.v. zo lastig mogelijk gaan maken .

Hoe het in elkaar zit vertelt luca van de familie van dinter je in het volgend filmpje ; http://www.youtube.com/watch?v=DQkUw7sSDQk

Als jij het met alle onrecht wat u en mij word aangedaan niet eens bent , en ook jij geen slaaf / eigendom van de staat der nederlanden meer wilt zijn .

Er is wat aan te doen al is het alleen maar jurridisch / formeel , bezoek dan eens deze site ; http://www.ikclaimmijnnaam.nl/

Het kost je heel weinig , ik claim mijn naam is een vereniging zonder winstoogmerk die je graag verder helpt .

Minimaal 1000 nederlandse burgers gingen je al voor , bent u de volgende ‘ naamclaimer’

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Vrije mens, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s